2015-06-25

Akademinės atostogos, studijų stabdymas ir atnaujinimas

Akademinės atostogos

Studentui akademinės atostogos gali būti suteikiamos dėl dviejų pagrindinių priežasčių : ligos arba nėštumo.
Dėl ligos Dekanas studentą gali išleisti ne ilgiau nei dvejiems metams, dėl nėštumo: ne ilgiau nei trejiems metams.
Norint išeiti akademinių atostogų, būtina pristatyti Dekanui prašymą ir priežastį patvirtinantį dokumentą.
Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo įsakymo jas suteikti dienos. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, taip pat antrosios pakopos studijų studentai, kuriems akademinės atostogos suteiktos pirmajame semestre, grąžinami į pirmą semestrą.

Studijų stabdymas

Studentui, neturinčiam akademinių skolų, Dekanas gali leisti metams susistabdyti studijas dėl svarbios priežasties.
Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą ir svarbią priežastį patvirtinantį dokumentą. Vieneri metai skaičiuojami nuo įsakymo leisti studijas susistabdyti dienos.

Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikoma grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo.
Studijos gali būti atnaujintos, jeigu per jų nutraukimo laikotarpį esmingai nepasikeitė studento (klausytojo) studijuota studijų programa ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.
Studijų programa laikoma esmingai pasikeitusia, jeigu pasikeitė daugiau kaip 20 procentų ją sudarančių studijų krypties dalykų/modulių apimties.
Dėl neesmingo programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.
Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus/modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.
Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą.
Jei studentas buvo pašalintas iš Universiteto už nusirašinėjimą, prašymą atnaujinti studijas gali paduoti tik po metų, kai buvo pašalintas ir prieš tai likvidavęs akademines skolas.
Studentas, norintis atnaujinti studijas turi pateikti prašymą dekanatui iki naujo semestro pradžios.
Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
  • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė. (eiliškumas svarbu)
  • Fakultetas informuoja studentą apie sprendimą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
    Studentas, atnaujinantis studijas, yra priimamas į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau atnaujinęs studijas konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra.
    Plačiau: Studijų atnaujinimo VU tvarkos apraše; VU Studijų nuostatuose.