2015-06-25

Apeliacijos

Pagalba

Fakulteto apeliacinės komisijos sudėtyje turi būti bent vienas studentų atstovybės paskirtas atstovas. Jei Jums kyla problemų arba neaiškumų dėl apeliacinės komisijos darbo, kreipkitės į studentų atstovybės padalinį savo fakultete ir sužinokite studentų atstovo apeliacinėje komisijoje vardą bei pavardę. Jis/ji suteiks visą Jums reikalingą informaciją.

Motyvacija

Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus (aš manau nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

Priežastys

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo) bei procedūrinių egzaminų pažeidimų. Dėl baigiamųjų egzaminų (diplominio darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos.

Terminai

Jei studentas apeliuoja dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, apeliacija turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo datos. Tokiu atveju, kai egzminas yra laikomas sesijos pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta per 6 darbo dienas nuo sesijos pabaigos (net jei egzaminas laikomas paskutinę sesijos dieną, studento darbą ištaisius per 5 dienas, jis turi dieną apeliacijai parašyti).

Apeliacijos dėl egzaminų ar įskaitų procedūros pažeidimų turi būti teikiamos sekančią dieną po egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

Taigi, nepraleiskit numatyto termino! Nepamirškite, kad iki apeliacijos nagrinėjimo dienos turite teisę peržiūrėti savo egzamino arba įskaitos rašto darbą. Darbai saugomi dalyko dėsčiusio dėstytojo katedroje. Studentui, teikiančiam apeliaciją, yra siūloma taip pat pateikti apeliaciją elektroninio laiško forma.

Komisija

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, apeliacinė komisija paveda dalyko katedros vedėjui sudaryti dalyko specialistų komisiją, kuri per 5d. pateikia siūlomą darbo įvertinimą apeliacinei komisijai arba apeliacinė komisija gali katedros vedėjo parinktus specialistus pasikviesti į posėdį.

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, apeliacinė komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą dekanui bei šio dalyko dėstytojo katedros vedėjui ir įpareigoja jį sudaryti specialistų komisiją egzamino perlaikymui.

Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacinės komisijos sprendimo.

14 dienų

Prisiminkite, kad apeliacinė komisija turi pateikti savo sprendimą Jums ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacijos padavimo dienos.

Nepamirškite, kad kol Jūsų fakulteto apeliacinė komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų rezultatais bei egzaminavimo tvarka susiję dekanato (kamieninio padalinio administracijos) sprendimai Jums negalioja.

NAUDINGA!

Apeliacijos forma

Apeliacijos pavyzdys

Daugiau informacijos: Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.