2016-10-10

Studentų teisės ir pareigos

STUDENTŲ TEISĖS

 • įgyti studijų sutartyje nurodytos studijų programos išsilavinimą, atitinkantį Vilniaus universiteto Studijų nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų apibrėžtus apimties ir kokybės standartus;
 • Vilniaus universiteto Studijų nuostatų nustatyta tvarka studijuoti ir kitas studijų programas, taip pat studijų programas pagal individualius studijų planus; dalyvauti akademiniuose mainuose; nutraukti ir atnaujinti studijas; nustatyta tvarka keisti studijų kryptį, programą, formą ir tvarkaraštį;
 • naudotis Universitete esama studijų programai vykdyti reikalinga mokymo metodine bei moksline literatūra ir materialiaisiais bei informaciniais ištekliais; studijoms, kultūriniam gyvenimui, sveikatos apsaugai ir poilsiui skirtomis Universiteto patalpomis, bibliotekomis, moksline įranga, kultūros, sporto, poilsio įstaigomis;
 • naudotis akademine minties ir žodžio laisve reikšti savo mintis bei įsitikinimus visais moksliniais, visuomeniniais ir kultūriniais klausimais, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Universiteto norminiams aktams;
 • gauti su savo studijomis susijusią informaciją, vertinti studijų programas, studijų procesą ir dėstytojų darbą;
 • šiuose nuostatuose nustatyta tvarka apskųsti studijų įvertinimus ir Universiteto administracijos sprendimus atitinkamoms ginčų nagrinėjimo komisijoms ir gauti atsakymą Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose numatytais terminais;
 • prisijungti prie Studentų atstovybės ir burtis į kitas studentų organizacijas, būti renkami į jų valdymo organus; dalyvauti kitų Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vilniaus universiteto statutui neprieštaraujančių visuomeninių, kultūrinių ir politinių organizacijų veikloje;
 • dalyvauti Universiteto ir jo akademinių kamieninių padalinių savivaldoje.

STUDENTŲ PAREIGOS

 • vykdyti pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus;
 • laikytis Vilniaus universiteto Studijų nuostatų, Universiteto statuto ir kitų studijas bei Universiteto vidaus gyvenimą reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų;
 • vykdyti Universiteto ir akademinių kamieninių padalinių administracijos sprendimus;
 • baigus studijas atsiskaityti su biblioteka ir kitais Universiteto padaliniais bei Studentų atstovybe;
 • laikytis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos.